• ۱۳۹۷ دوشنبه ۱۹ آذر
  • اِلأِثنين ١ ربيع الثاني ١٤٤۰
  • Monday, December 10, 2018

 

نام و نام خانوادگی  :  آقای دکتر مسعود پورهادی

سمت: مدیر بیمارستان

تحصيلات:پزشک عمومی

مسير دستيابی واحد: ساختمان اصلی  – طبقه همکف - جنب  آزمایشگاه

تلفن محل كار : (داخلی1002) 01135338030  الی 35

گزیده ای از شرح وظایف مدیر بیمارستان

۱)      کسب خط مشی و دستورالعمل اجرايی و برنامه كلی از رئيس بيمارستان و مشارکت در تعیین خط مشی های جدید

۲)      اتنخاب مسئول مجرب و شایسته در بخش ها وواحد های مختلف و نظارت بر حسن انجام وظایف مسئولین

۳)      سازماندهی فعالیت ها و تفویض اختیار مناسب و متناسب با سمت اجرایی به مسئولین تحت سرپرستی

۴)      ارایه ی آموزش به مدیران میانی به منظور توانمند سازی آنان در انجام درست اموربر اساس شرح وظایف

۵)      نظارت بر عملكرد بخش های بالینی، تشخیصی، پشتیبانی و مالی به منظور حصول اطمينان از صحت اجرای برنامه ها

۶)      هماهنگی و هدايت فعاليت ها و عمليات كليه ی واحدهای تحت سرپرستی با توجه به استانداردها و خط مشی های کلی

۷)      هدايت بيمارستان در اجرای برنامه های مصوب

۸)      صدور دستورالعمل ها و ضوابط مربوطه ونظارت بر حسن اجرای آنها

۹)      نظارت بر تنظيم بودجه

۱۰)  شركت در جلسات کمیته اجرایی و سایر كميته ها، جلسات  و سمینارها ی برون سازمانی مربوط به امور بيمارستان

۱۱)  تطبيق و هماهنگی امورو تهيه و تنظيم گزارش از فعاليت و مشكلات واحدهای بيمارستان همراه با ارایه راه حل مناسب

۱۲)  ايجاد تدابير لازم و ارایه روش های افزايش انگيزه در كاركنان تحت امر و تشويق و تنبيه كاركنان

۱۳)  ارزشيابی ماهيانه و ساليانه نيروهای تحت پوشش

۱۴)  هماهنگی با مترون بيمارستان دراداره بخش های درمانی و واحدهای مربوطه

۱۵)  هماهنگي و پيگيری تقاضای اموال پلاكی، مصرفی و تعميرات دستگاه ها

۱۶)  پيگيری امور رفاهی کارکنان

۱۷)  پيگيری تهيه ی ليست پرداخت های پرسنلی و پرداخت بموقع مطالبات

۱۸)  جمع آوري اطلاعات مربوط به نيازهای كلي بيمارستان و تهيه گزارشات مربوط  جهت ارایه به  مقام مافوق

۱۹)  برنامه ريزي طرحهای بيمارستانی كوتاه و درازمدت

۲۰)  انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق

Page Generated in 0/5525 sec