• ۱۳۹۷ دوشنبه ۱۹ آذر
  • اِلأِثنين ١ ربيع الثاني ١٤٤۰
  • Monday, December 10, 2018

 

نام و  نام خانوادگی : آقای حسن  عظیمی

سمت : رئیس امور اداری

تحصیلات : کارشناس ارشد رشته مدیریت

مسیر دستیابی واحد: پشت ساختمان اصلی

تلفن محل کار : (داخلی 1010) 01135338030  الی 35

 

شرح  وظایف

 

1. رعایت سلسله مراتب اداری.
2. رعايت شئونات اسلامي در محيط كار .
3. كسب خط مشي ودستور العمل هاي لازم از مافوق
4. اجراي صحيح مقررات وآئينامه ها ودستور العمل ها ومصوبات مربوطه
5.  تهيه وتنظيم برنامه هاي مختلف به منظور هماهنگ نمودن فعاليتهاي كاركنان تحت سرپرستي
6. رسيدگي به پيشنهادات وتقاضاهاي واصله مربوط به اموراستخدامي ،تبديــل وضع استخدامي ،ترفيع ، بازنشستگي وتعيين برقراري حقوق بازنشستگي ويا وظيفه.
7. اجراي خط مشي تعيين شده واتخاذ تدابير لازم به منظور حسن انجام هدف هاي مورد نظر .
8. تهيه ضوابط ودستورالعمل هاي لازم.
9. رسيدگي به پيشنهادات وتقاضاي واصله مربوط به اموراداري و واحدهاي تحت سرپرستي
10.  تشريك مساعي با مقام مافوق وساير مراجع مربوطه دراجراي آیين نامه ها، بخشنامه ها ودستورالعمل ها درمواقع لزوم
11.  نظارت كلي بر اقدامات پرسنلي از قبيل استخدام، آزمايش، انتصاب، ترفيع، اضافه حقوق، ارزشيابي ، مرخصيها وغيره برابر آیيننامه هاي مربوطه
12.   مطالعه وبررسي گزارشات تهيه شده توسط كاركنان تحت سرپرستي
13.  بررسي روشهاي كارو ساده كردن مراحل انجام كارها از طريق حذف مراحل زايد وكنترل فرمها وتهيه فرمهاي جديد
14.  نظارت بركليه امور واحدهاي تحت سرپرستي
15.  تعيين وظايف وحدود مسووليت زیرمجموعه
16. نظارت برحسن اجراي امور محوله بواحدها ورفع نواقص كارها
17.  صدور دستورات وتعليمات لازم به متصديان مربوطه
18.  تهيه گزارش های لازم متضمن پيشنهادات اصلاحي جهت تجديد نظر در اداره وروشهاي مورد عمل
19.  شركت در كميته هاي  وجلسات

 


انجام ساير اموري كه درحدود وظايف اداري از طرف مافوق ارجاع مي گردد.

Page Generated in 0/5335 sec