• ۱۳۹۷ يکشنبه ۳۰ دي
  • اِلأَحَّد ١٣ جمادي الاولي ١٤٤۰
  • Sunday, January 20, 2019

 

نام و نام خانوادگی مسئول :  خانم  شیما  مطلق

سمت: سرپرستار

تحصیلات:کارشناس پرستاری

مسیر دستیابی واحد:  ساختمان اصلی – طبقه همکف

تلفن محل کار : (داخلی 1040) ٠١١٣٥٣٣٨٠٣٠  الی ٣٥

 

شرح وظايف كادرپرستاري بخش اورژانس


• نظارت بر برنامه ماهيانه پزشکان عمومی مقيم و پزشکان متخصص آنکال
• نظارت برعملکرد و ارزشيابی پزشکان و ساير کارکنان بخش
• تعيين خط مشی های اجرائی و فرايندهای بخش در جهت ارتقاء سطح عملکرد ارائه خدمات
• انجام بازديدهای روزانه اورژانس
• بررسی شرايط موجود و ارائه راهکارهای بهينه سازی ظرفيت ها
• ارتباط مفيد و هماهنگ با رؤسای کليه بخش های بيمارستان
• شرکت در کميته اورژانس به صورت ماهيانه
• بررسی و برآورد نيازهای  بخش و ارائه آن به رياست بيماران
• پيگيری تهيه گزارشات و آمارهای موردنياز طبق برنامه مديريت کيفيت
• پيشنهاد برآوردی امتيازات تشويقی و تنبيهی، مشارکت در تدوين استراتژي های مناسب پرداخت دستمزدها مانند پرداخت به ازاء عمليات احيای موفق، حضور منظم در نوبت های کاری، افزايش سختی کارو اولويت بازنشستگی
• تأیيد صلاحيت های علمی و تجربی افراد جديد الاستخدام پس از گذراندن دوره آشنائی اوليه با بخش و امکانات موجود
• مشارکت درتهيه طرح های توسعه وگسترش خدمات اورژانس باتوجه به اهداف بهداشتی و درمانی منطقه وظرفيت های موجود بيمارستان 
• برقراری ارتباط مناسب بخش اورژانس باساير بيمارستان های همجوار در جهت تسهيل انجام مشاوره و اعزام
• تهيه و تدوين دستورالعمل های داخلی ( پروتکل )
• آشنائی با نظام ارجاع، طرح سطح بندی خدمات و ظرفيت های درمانی منطقه
• نظارت و کنترل علمی برنحوه رسيدگی به بيماران از جمله مراحل تشخيصی، درمان، صدور نسخه  و تجويز دارو
• نظارت و کنترل برنحوه اجرای صحيح و به موقع دستورات پزشکی و درمانی توسط کليه کارکنان بخش اورژانس
• برنامه ريزی لازم جهت آشناسازی کارکنان  با آخرين دستورالعمل های حرفه ای و آموزشی
• برنامه ريزی جهت حفظ آمادگی بخش اورژانس در بروز بحران ها و بلايای طبيعی
• تفويض برخی از مسئوليت ها جهت تسريع گردش کار و کوتاه سازی مسير تصميم گيری
• عضويت درکميته مرگ ومير، اورژانس و نيز همکاری و هماهنگی موثر باسايرکميته های دائمی وموقت بيمارستان (ارزشيابی درونی –دارو درمان – کنترل عفونت )
• مديريت درتهيه وجمع آوری اطلاعات مورد نيازدرکليه زمينه های مربوطه
• نظارت واقدام به تخليه هرچه سريعترتخت های بستری اورژانس برای خالی نگه داشتن بيشترآن هاوآماده بودن برای پذيرش بيماران جديدالورود
• رسيدگی به شکايات مراجعين  بخش اورژانس وکارکنان ارجاع شده از سوی مديريت و يا دفتر بهبود کیفیت
شرح وظایف پزشک اسکرین اورژانس
• حضور فعال در واحد اورژانس
• ويزيت تمام بيماران مراجعه کننده
• اسکرين بيماران به صورت:
o ارجاع به درمانگاه در مواردی که بيماران غير اورژانسی دارند
o درمان سرپائی
o  تشکيل کارت بستری موقت (اسکرين )
o تشکيل پرونده و درخواست ويزيت متخصص
• انجام اقدامات تشخيصی و درمانی بيماران اورژانس
• انجام عمليات CPR  در بيماران مراجعه کننده به ادميت اورژانس که نياز به احيا دارند
• در جريان قرار دادن پزشک متخصص مربوطه و درخواست ويزيت متخصص بر اساس درجه فوريت( سريع، فوری، غير فوری) در مواقع مورد نياز
• تحويل بيماران بدحال به کشيک بعد
• اقدام به اخذ پذيرش بيماران نيازمند به اعزام در مواردی که متخصص مربوطه در اين مرکز وجود ندارد 
• نظارت بر حسن اجرای دستورات دارويی توسط کادر پرستاری
• انتقال بيماران به بخش های بستری با هماهنگی متخصص مربوطه
• ويزيت منظم بيماران تحت نظر
• کنترل و نظارت برحسن اجرای دستورات صادره
• نظارت بر عملکرد پرسنل اورژانس
• همکاری و همياری با مسئول شيفت اورژانس
• رعايت اخلاق و شئونات پزشکی
• تبعيت از دستورالعمل های صادره
• حضور فعال در هنگام بروز بحران ها و بلايای طبيعی در بيمارستان
• انجام عمليات CPR  در بيماران بستری  درward    که نياز به احيا دارند
• ثبت دقیق شرح حال بیمار
اختــيارات: كليه اختيارات درمورداجراي مسئوليت های فوق طبق آئيننامه، مقررات، استانداردهاوروش هاي اجرايي مدون تفويض شده است.

شرح وظایف سرپرستار بخش اورژانس
• رهبری و نظارت بر خدمات پرستاری در طول شبانه روز و پیگیری دستورها به منظور ارائه بهترین مراقبت و تعیین وظایف کادر پرستاری بر اساس نیاز بیماران بخش مربوطه(تعداد کارکنان بر اساس نوع بخش)
• دریافت گزارش از امور جاری بخش در طول شبانه روز بصورت کتبی و شفاهی از مسئول شیفت عصر و شب
• ارزشیابی نحوه کارکنان پرستاری از نظر مراقبت از بیماران، روابط کاری بین همکاران و ارائه خدمات لازم و افزایش رضایتمندی بیماران و پرسنل
• بررسی و شناسایی مشکلات پرستاری و همکاری جهت رفع آن ها از طریق مسئولین
• تحویل و تحول داروهای مخدر و استوک دارویی و تجهیزات پزشکی موجود در اورژانس از پرستاران و مراقبت از آن ها
• نظارت و رسیدگی و محافظت از اموال و لوازم بخش و و پیش بینی نیازهای اورژانس از نظر امکانات و تجهیزات موجود و لوازم مصرفی و پیگیری جهت تأمین آن ها
• فراهم آوردن امکانات لازم جهت آموزش کادر پرستاری و کمک به شرکت آن ها در سمینارهای علمی
• تشکیل کنفرانس های علمی پرستاری در بخش، جهت رشد و ارتقاء سطح علمی پرستاران اورژانس
• شرکت در برنامه های مدیریتی و ارزشیابی ها
•  تنظیم اوراق ارزشیابی جهت کارکنان پرستاری واحد اورژانس
•  رسیدگی به وضع دارویی و وسایل از نظر تاریخ مصرف و سالم بودن آن ها
•  توانایی برنامه ریزی، نظارت، ارزیابی و هماهنگی لازم در زمینه هدایت پرستاران جهت مراقبت از بیماران
• تنظیم برنامه های پرسنل بخش اورژانس و آموزش مستمر پرسنل بخش در شیفت های مختلف(تقسیم کار)
• رعایت و کنترل طرح انطباق در اورژانس
• برقراری ارتباط صحیح پرستاران با مسئولین و سوپروایزرین
•  ایجاد برقراری ارتباط بخش اورژانس با سایر بخش ها و انتقال بیماران به بخش ها به همراه پرستار و بیماربر
•  نظارت و کنترل بر عملکرد پرستاران و نظم و انضباط و انسجام بیشتر در بخش
•  رعایت و کنترل بهداشت بخش  اورژانس
• نظارت بر تحویل و تحول پرستاران از شیفت های قبل و ایجاد ارتباط صحیح پرستاران با پزشکان اورژانس و ارائه گزارش لازم
• نظارت و کنترل بر کار خدمات اورژانس و کنترل برنامه های آنان و رعایت بهداشت
• برنامه ریزی جهت ثبت و ارائه گزارش کامل از وضعیت هر بیمار(در هر شیفت بر بالین بیماران)
• برنامه ریزی در جهت اجرای استانداردهای مراقبتی و آگاه سازی پرستاران جدیدالورود به مقررات اداری و استانداردهای مراقبتی و شناخت کامل نسبت به واحد از نظر محیط فیزیکی، وسایل و تجهیزات و آشنایی با سایر قسمت های مرکز
•  تشکیل جلسات گروهی و جلب مشارکت کارکنان در جهت حل مشکلات واحد مربوطه
•  انجام مراقبت های پرستاری در مواقع اورژانس
•  ثبت و گزارش کلیه امور واحد های مربوط به مسئولین ذیربط(شامل درخواست ها، وقایع غیر مترقبه حوادث، کمبودها و نقایص، نیازها و ...)
•  شرکت در جلسات مدیران و ارائه نیازهای کارکنان، مددجویان و بیماران جهت بهبود وضعیت
•  برقراری حسن تفاهم بین کارکنان واحد مربوطه و سایر واحدها
•  کنترل حضور و غیاب پرسنل تحت سرپرستی
• ارزشیابی مستمر خدمات ارائه شده توسط کادر از طریق (بررسی رضایتمندی مددجویان، بیماران) یا مشاهده چک لیست
• نظارت و ارزشیابی مستمر بر رعایت معیارهای شغلی و اخلاقی کارکنان و انطباق با موازین شرع مقدس
•  ارزشیابی اثر بخشی آموزش های داده شده به کارکنان
• کنترل و پیگیری ثبت و اجرای دستورات پزشک و نظارت اجرای آن
• نظارت بر حسن اجرای تعرفه های پرستاری
• نظارت مستمر بر اقدامات ضروری به منظور پیشگیری از عفونت ها
•  همکاری و همراهی و ارائه گزارش هنگام بازدید مسئولین مافوق و گروه های بازرسی
• نظارت بر حسن اجرای خدمات پرستاری در واحد مربوطه
• تعیین خط مشی های اورژانس در راستای اهداف کلی سازمان یا بیمارستان
• برنامه ریزی در جهت اجرای استانداردهای مراقبتی
• بررسی وضعیت موجود در واحد تحت نظارت به منظور تعیین مشکلات مرتبط با ارائه خدمات و کیفیت مراقبت
• تنظیم برنامه کارکنان تحت نظارت در شیفت های مختلف
• تعیین وظایف کارکنان تحت نظارت (تقسیم کار)
• بررسی نحوه برقراری ارتباط با سوپروایزر و رعایت احترام به او به عنوان یک الگوی مناسب به منظور یادگیری سایر کارکنان بخش
•  مشارکت در بازدید از بخش همراه با سوپروایزر و پاسخ به سوالات او با آگاهی و خونسردی کامل
• برقراری ارتباط مناسب با ملاقات کنندگان و سپردن کارهای تدارکاتی آن ها به منشی
• آموزش به کارکنان و منشی بخش در مورد اداره ایستگاه پرستاری و پرهیز از تجمع در پایگاه پرستاری
• تکمیل وسایل بخش از قبیل داروها، وسایل تزریقات، پانسمان، ملحفه، لباس و یادداشت تعداد آن ها جهت رعایت مسایل اقتصادی بیمارستان
•  جلب رضایتمندی پرسنل بخش
•  انجام سایر امور محوله از طرف مدیر پرستاری

Page Generated in 0/0288 sec