• ۱۳۹۷ دوشنبه ۱۹ آذر
  • اِلأِثنين ١ ربيع الثاني ١٤٤۰
  • Monday, December 10, 2018

 

نام و نام خانوادگی مسئول :  خانم  رقیه سلیم پور

سمت: سرپرستار

تحصیلات:کارشناس پرستاری

مسیر دستیابی واحد:  ساختمان اصلی – طبقه اول

تلفن محل کار : (داخلی 1077) ٠١١٣٥٣٣٨٠٣٠  الی ٣٥


شرح وظايف كادرپرستاري بخش جراحی

• ايجاد هماهنگي در گروه مربوطه در اجراي مصوبات تعيين شده از سوي رياست بيمارستان
• برنامه ريزي و ارايه خط مشي و اهداف درون گروهي جهت ارتقاي سطح كيفي درمان
• ارائه و تنظيم برنامه ماهيانه و كشيك پزشكان گروه
• جلوگيري از ايجاد تنش در بين گروه با ايجاد وحدت رويه و عملكرد
• كمك به همكاران در سير درمان بيماران در موارد پيچيده و تذكر موارد خاص به همكاران
• انتقال و ارائه نقطه نظرات همكاران در اموردرماني به رياست بيمارستان
• ارائه پيشنهاد در انتخاب تيم پرستاري در بخش مربوطه به رياست بيمــارستان
• تذكر دادن موارد عدم انطباق در امر درمان به مسئول بخش و مسئول خدمات پرستاري و در نهايت اطلاع به رياست بيمارستان و نماينده مديريت كيفيت
• نظارت بر ويزيت كليه بيماران توسط همكاران در بخش هاي مربوطه و مشاركت در تعيین تكليف بيماراني كه به هر دليل از نظر درماني  وضعيت نامشخص دارند
• ارزشيابي پزشكان گروه و ارائه نتيجه ارزشيابي به رياست بيمارستان
• در خواست تشويق پزشك يا پزشكان گروه به رياست بيمارستان
• گزارش كليه اقدامات انجام شده در واحد هاي درماني مربوطه به رياست بيمارستان
• طرح مشكلات بين گروهي در شوراي مديران گروه هاي پزشكي با نظر رياست بيمارستان و ارائه راه حل جهت رفع اين معضلات
• مشاركت در روند هاي آموزشي بيمارستان از طريق همكاري و هماهنگي با شوراي آموزشي و مسئول آموزش بيمارستان
• همكاري در امر استقرار، اجرا ، نگهداري و بهبود نظام مديريت كيفيت در بيمارستان
ارزشیابی مستندات پزشکان گروه و ارائه فیدبک و راه حل به مترون بیمارستان

Page Generated in 0/0399 sec