• ۱۳۹۷ يکشنبه ۳۰ دي
  • اِلأَحَّد ١٣ جمادي الاولي ١٤٤۰
  • Sunday, January 20, 2019

 

نام و نام خانوادگی مسئول :  خانم  رقیه سرهنگیان

سمت: ماما مسئول
تحصیلات:کارشناس مامایی

مسیر دستیابی واحد:  ساختمان اصلی – طبقه اول

تلفن محل کار : (داخلی 1060) ٠١١٣٥٣٣٨٠٣٠  الی ٣٥

 

شرح وظیف بلوک زایمان

• ايجاد هماهنگي در گروه مربوطه در اجراي مصوبات تعيين شده از سوي رياست بيمارستان
• برنامه ريزي و ارائه خط مشي و اهداف درون گروهي جهت ارتقاي سطح كيفي درمان
• ارائه و تنظيم برنامه ماهيانه و كشيك پزشكان گروه
• جلوگيري از ايجاد تنش در بين گروه با ايجاد وحدت رويه و عملكرد
• كمك به همكاران در سير درمان بيماران در موارد پيچيده و تذكر موارد خاص به همكاران
• انتقال و ارائه نقطه نظرات همكاران در اموردرماني به رياست بيمارستان
• ارائه پيشنهاد در انتخاب تيم مامایی در بخش مربوطه به رياست بيمــارستان
• تذكر دادن موارد عدم انطباق در امر درمان به مسئول بخش و مسئول خدمات پرستاري و در نهايت اطلاع به رياست بيمارستان و نماينده مديريت كيفيت
• نظارت بر ويزيت كليه بيماران توسط همكاران در بخش هاي مربوطه و مشاركت در تعيین تكليف بيماراني كه به هر دليل از نظر درماني  وضعيت نامشخص دارند
• ارزشيابي پزشكان گروه و ارائه نتيجه ارزشيابي به رياست بيمارستان
• در خواست تشويق پزشك يا پزشكان گروه به رياست بيمارستان
• گزارش كليه اقدامات انجام شده در واحد هاي درماني مربوطه به رياست بيمارستان
• طرح مشكلات بين گروهي به رياست بيمارستان و ارائه راه حل جهت رفع اين معضلات
• مشاركت در روند هاي آموزشي بيمارستان از طريق همكاري و هماهنگي با شوراي آموزشي و مسئول آموزش بيمارستان
• همكاري در امر استقرار، اجرا ، نگهداري و بهبود نظام مديريت كيفيت در بيمارستان
• ارزشیابی مستندات پزشکان گروه و ارائه فیدبک و راه حل به مترون بیمارستان

Page Generated in 0/5332 sec