• ۱۳۹۷ يکشنبه ۳۰ دي
  • اِلأَحَّد ١٣ جمادي الاولي ١٤٤۰
  • Sunday, January 20, 2019

 

نام و نام خانوادگی مسئول :  دکتر مهدی نژادقلی

سمت: کارشناس مسئول رادیولوژی

تحصیلات: دکترا

مسیر دستیابی واحد:  ساختمان اصلی – طبقه همکف

تلفن محل کار : (داخلی 1052) ٠١١٣٥٣٣٨٠٣٠  الی ٣٥

شرح وظایف

 

1. رعایت سلسله مراتب اداری و شئونات اسلامی در محیط کار و حسن برخورد در پاسخ به بیماران و همکاران
2. حضور فیزیکی و مستمر در بخش و نظارت بر نحوه عملکرد پرسنل بخش و تذکر موارد لازم به هر یک از آنان و ارزشیابی عملکرد
3. نظارت بر کلیه امور فنی خدمات انجام شده در بخش و پاسخگویی در رابطه با اقدامات انجام شده مبتنی بر قوانین و مقررات و دستورالعمل
4. تعیین خط مشی های اجرایی و فرایندهای بخش بمنظور ارتقا، سطح عملکرد، ارائه خدمات در جهت سیاست های راهبردی سازمان.
5. بررسی و نظارت بر ایمنی کارکنان از لحاظ مخاطرات کار با پرتوهای یونیزان ضوابط ساختمانی و ....
6. برنامه ریزی و تعیین نیازهای پرسنلی، مالی، تجهیزاتی و مصرفی بخش بر اساس آمار، عملکرد و نرم های اعلام شده و ارائه آن به مسوولین ذیربط.
7. برگزاری جلسات توجیهی و دوره های آشنایی اولیه برای کارکنان جدید و ارتباط موثر با روسای کلیه بخش های بیمارستانی و حضور در جلسات دوره ای.
8. مشارکت در تهیه طرحهای توسعه و گسترش خدمات بخش با توجه به اهداف در سطح بیمارستان و بخش با توجه به ظرفیت های موجود.
9. تهیه و تدوین دستورالعمل های داخلی در راستای دستورالعمل های سازمان.
10. برنامه ریزی برای حفظ آمادگی بخش در بروز بحرانها و بلایای طبیعی با همکاری سرپووایزر بخش و با امکان فراخوان اضطراری در تمام اوقات.
11. شرکت در جلسات و کمیته های مرتبط بیمارستانی در موارد لزوم بمنظور ارائه نقطه نظرات بخش.
12. کنترل حضور و غیاب و عملکرد کیفی پزشکان رادیولوژی و کارکنان فنی و اداری واحد.
13. تعیین اولویت پذیرش و بررسی وضعیت بیماران اورژانسی
14. نظارت بر انجام عکسبرداری های ساده و خدمات سونوگرافی و ارائه گزارش آن
15. تشکیل جلسات ماهیانه درون بخشی برای استفاده از نظرات کارکنان و ارائه گزارش به مسوولان ذیربط
16. نظارت بر روند کلی خدمات آزمایشگاهی بمنظور بهبود مستمر کیفیت خدمات درمانی
17. هماهنگی لازم در جهت رساندن بخش به استانداردهای قابل قبول
18. پاسخگویی علمی به همکاران و ارئه پیشنهادهای لازم بمنظور ارتقا سطح علمی و کیفی بخش
19. انجام سایر امور و وظایفی که در حدود قوانین و مقررات که از سوی مقام مافوق ارجاع می گردد
شرح وظایف مسئول فیزیک بهداشت واحدها
بررسی و نظارت وضعیت پرتوگیری پرتوکاران حوزه مورد نظر به شرح زیر:
1. بررسی پرونده های پرتوگیران
2. بازرسی مناطق پرتوگیری یا مناطق تشعشع ونظارت برتغییرات فیزیکی وتجهیزات فیزیکی وتجهیزات موجود در بخش مربوطه
3. اطمینان از وضعیت حفاظتی حوزه ی مورد نظر
4.  نظارت بر استفاده صحیح از فیلم بج
5.  ثبت و نگهداری سوابق فیلم بج ها
6.  کنترل آزمایشات دوره ای پرتوکاران ویادآوری برای انجام این آزمایشات به پرتوکاران
7. پیگیری امور فیلم بج ها وارسال آن به طور مرتب به واحد قانونی
8.  ارسال پرونده های پرتوکاران شروع به کارکرده به مسئولین مربوطه در معاونت های درمان وپیگیری لازم تا برقراری حق اشعه پرتوکاران
9.  همکاری و هماهنگی با واحد آموزش جهت برگزاری دوره های حفاظتی لازم جهت پرتوکاران
10.  پیگیری امور مربوط به اخذ مجوزهای قانونی جهت نصب دستگاههای جدید
11.  نظارت وهمکاری در امور ارتقا واستانداردسازی بخش ها زیر نظر مسئول مربوطه
12.  نظارت وکنترل منظم (سالانه) در خصوص وضعیت نشت های احتمالی پرتو و حفظ گزارشات سالانه
13. انجام سایر امور و وظایفی که در حدود قوانین و مقررات که از سوی مقام مافوق ارجاع می گردد

Page Generated in 0/5463 sec